Neutralność polityczna projektu "Młodzi głosują"

Przypominamy, że działania proponowane szkołom w ramach “Młodzi głosują” nie mają charakteru agitacji wyborczej, a projekt ma charakter całkowicie neutralny. „Młodzi głosują” to projekt wzmacniający świadomy udział w życiu publicznym i edukujący na temat procedur demokratycznych. 

👉 W naszych materiałach znajdziecie najlepsze praktyki organizacji wyborów w szkole z zachowaniem najwyższego poziomu neutralności politycznej. Przed organizację wyborów przeczytajcie dokładnie "Przewodnik projektowy", który znajdziecie w zakładce ‘Materiały’.

O neutralnym charakterze projektu “Młodzi głosują” świadczy między innymi to, że: 

  • żadna z partii czy komitetów wyborczych nie jest wyróżniona lub w szczególny sposób promowana, uczniowie mają możliwość głosować na wszystkie komitety;
  • nie przewidujemy wcielania się uczniów w partie polityczne, promowania programów czy postulatów partii lub zachęcania do głosowania na konkretną partię;
  • nie przewidujemy udziału lub zapraszania polityków czy przedstawicieli partii do szkół, ani pokazywania lub promowania materiałów wyborczych partii w szkołach;
  • na żadnym etapie nie pojawia się kluczowy aspekt agitacji, czyli zachęcanie do głosowania na konkretną partię lub kandydata, promowane jest jedynie samo głosowanie;
  • by uniknąć instrumentalnego wykorzystania wyników głosowania młodych ludzi, zachęcamy także do niepublikowania wyników szkolnych wyborów przed ogólnopolskimi wyborami.

Agitacja wyborcza jest w szkole słusznie zabroniona. Jednak zgodnie z art. 108 § 3 Kodeksu Wyborczego “za agitację wyborczą nie uznaje się prowadzonych przez szkołę zajęć z zakresu edukacji obywatelskiej polegającej na upowszechnianiu wśród uczniów wiedzy o prawach i obowiązkach obywateli, znaczeniu wyborów w funkcjonowaniu demokratycznego państwa prawnego oraz zasadach organizacji wyborów”. Projekt “Młodzi głosują” i przeprowadzane w jego ramach symulacje wyborów bezpośrednio wpisują się w ujęte w przepisie “zajęcia z zakresu edukacji obywatelskiej”, a celem projektu jest właśnie szerzenie wiedzy o demokratycznych mechanizmach państwa prawnego. 

Warto podkreślić, że zawarte w art. 108 doprecyzowanie definicji agitacji zostało wprowadzone do Kodeksu Wyborczego z 2011 roku na wniosek Centrum Edukacji Obywatelskiej i innych organizacji pozarządowych. W pierwotnym projekcie przepisów kodeksowych brakowało takiego rozwiązania, jednak ustawodawca przychylił się do naszej prośby (popartej petycją podpisaną przez 10 tysięcy osób) i rozumiejąc jakie pozytywne wartości niesie ze sobą prowadzenie takich akcji w szkołach, dodał wyjątek do ustawy. 

Program “Młodzi głosują” prowadzimy już od 1995 roku, a od uchwalenia Kodeksu Wyborczego w 2011 roku zorganizowaliśmy już niemal 10 edycji projektu i jego neutralny charakter nigdy nie był kwestionowany. Dyrektorów, którzy wyrażali zgodę na organizację przez uczniów szkolnych wyborów nigdy nie posądzano o agitację wyborczą. Od tego czasu nie doszło do żadnych zmian w przepisach.